28/05/2013 | Krasnojarsk – “Waiting”

28/05/2013 – Krasnojarsk – “Waiting” – Chor. Olga Pona\r\n\r\nIMG_2524